Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Drukuj Udostępnij

Instytut Obróbki Plastycznej jest instytutem badawczym prowadzącym prace naukowo-badawcze i rozwojowe, jak również świadczącym usługi certyfikacji, atestacji, doradztwa, nadzoru i szkoleń według wymagań klienta w obszarach:  budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, mechanika, automatyka i robotyka, biotechnologia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, jak również wdrożeń otrzymanych wyników do praktyki przemysłowej. Instytut jest wiodącą jednostką naukową w zakresie technologii oraz konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej. Instytut posiada międzynarodowe i krajowe certyfikaty i uprawnienia. Potencjał naukowo-badawczy oraz posiadane certyfikaty umożliwiają Instytutowi partnerską współpracę z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m. in. w realizacji projektów w programie Horyzont 2020.

Więcej na http://www.inop.poznan.pl

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister sprawujący nadzór nad Instytutem Obróbki Plastycznej wykonując uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 736) zaprasza do składania aplikacji na stanowisko:

  

Zastępca Dyrektora
ds. Wdrożeń i Innowacji
Instytutu Obróbki Plastycznej
 z siedzibą w Poznaniu

 Miejsce pracy: Poznań

 

Wybrane zadania:

 • prowadzenie działań marketingowych i komercjalizacyjnych na potrzeby Instytutu,
 • organizowanie, kierowanie, kontrola funkcjonalna i nadzór nad działalnością bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych,
 • opracowywanie strategii oraz planów rozwoju sprzedaży,
 • prowadzenie promocji Instytutu na rynku krajowym i zagranicznym,
 • przyjmowanie zamówień dotyczących usług oraz wytwarzania wyrobów i prototypów, uzgadnianie ich realizacji z zakładami.

Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 • minimum roczne doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych,
 • wiedza na temat podstawowej działalności Instytutu,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych oraz państwowych osób prawnych,
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (oświadczenie lub certyfikat), znajomość więcej niż jednego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność w zakresie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • oświadczenie, że kandydat posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 lub kopia certyfikatu; kopia dokumentu może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Miejsce i termin składania aplikacji:

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 stycznia 2019 r. wyłącznie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji Instytutu Obróbki Plastycznej z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać” w Biurze Podawczym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Etapy rekrutacji:

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie w terminie aplikacji w języku polskim zawierającej wymagane dokumenty. Kolejnym etapem będzie weryfikacja nadesłanych dokumentów pod względem formalnym i ewentualne wezwanie kandydata do uzupełninia braków. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną poprzedzi merytoryczna ocena nadesłanych dokumentów. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Materiały informacyjne:

Kserokopie Statutu Instytutu, Regulaminu organizacyjnego oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, będą udostępnione do wglądu kandydatom w siedzibie Instytutu w Poznaniu, ul. Jana Pawła II nr 14 od dnia następującego po publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku.

Podmiotem upoważnionym do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Instytut (e-mail: inop@inop.poznan.pl  tel.: 61 657 05 55).

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii obsługiwany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.: 22 262 96 09, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można się kontaktować pod adresem e-mailowym: iod@mpit.gov.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji Instytutu Obróbki Plastycznej z siedzibą w  Poznaniu, zwanego dalej „Instytutem”, w celu ewentualnego powołania na to stanowisko w oparciu o art. 27 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm. ).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wykonywanie ciążącego na Administratorze, jako ministrze nadzorującym Instytut, obowiązku prawnego powoływania zastępców dyrektora Instytutu, wynikającego z art. 27 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Jeżeli w przedkładanych dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą ich przetwarzania będzie Pana/Pani wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Źródłem pochodzenia Pana/Pani danych osobowych będą informacje i dokumenty przekazane przez Pana/Panią.
 6. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu, w szczególności do zweryfikowania spełnienia przez Pana/Panią wymaganych przesłanek.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz aktach wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie przechowywania akt,
  w szczególności Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 9. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Wojewoda Podlaski w związku z korzystaniem przez MPiT z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
 10. W zakresie i w sposób określony w RODO przysługuje Panu/Pani, w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do nich,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia danych, których podstawą przetwarzania była zgoda udzielona na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a), w przypadku wycofania tej zgody.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Drukuj Udostępnij