Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dyrektor
dr inż. Stanisław Ziółkiewicz
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 400
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: stanislaw.ziolkiewicz@inop.poznan.pl

Zakres kompetencji Dyrektora Instytutu jest zgodny z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30.04.2010 r. art. 24 ust. 1 i 1a.
Dyrektor:

 • ustala plany działalności instytutu,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4,
 • odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu,
 • reprezentuje instytut,
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

Dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w szczególności:

 • prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
  zasady wynagradzania twórców,
 • zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a tym instytutem,
 • zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
Jacek Borowski

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
dr inż. Jacek Borowski
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 300
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: borowski@inop.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych zajmuje się i odpowiada za:

 • przygotowanie projektów planów naukowo-badawczych rocznych, wieloletnich i planowania współpracy z zagranicą pod względem merytorycznym i kosztów,
 • wyrażanie opinii o przyjęciu lub odrzuceniu zamówień na prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe,
 • przygotowanie projektów, zatwierdzanie planów naukowo-badawczych poszczególnych zakładów, pracowni i komórek organizacyjnych oraz zatwierdzanie kart tematycznych poszczególnych tematów,
 • zatwierdzanie założeń i akceptowanie sprawozdań końcowych prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych, rozwojowych, doświadczalnych i współpracy z zagranicą,
 • koordynację prac między poszczególnymi zakładami i pracowniami naukowo-badawczymi,
 • przebieg realizacji zadań statutowych i usług badawczych pod względem merytoryczno-formalnym
  i finansowym,
 • dbanie o właściwy poziom krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy realizacji prac,
 • nadzór nad realizacją planu finansowo-gospodarczego w zakresie B+R, pod względem terminowego wykonywania prac i planu kosztów,
 • reprezentowanie Dyrektora Instytutu na zewnątrz w sprawach uzgodnionych z Dyrektorem,
 • konsultowanie prac naukowo-badawczych,
 • kierowanie pracami naukowo-badawczymi,
 • wykonywanie prac jako główny wykonawca,
 • prowadzenie działań komercjalizacyjnych na potrzeby Instytutu.

Główny Księgowy
mgr Anna Skowrońska
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 200
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: skowron@inop.poznan.pl

Główny Księgowy zajmuje się i odpowiada za:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., organizowanie i doskonalenie obiegu i kontroli dokumentów, bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów, ksiąg i sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
 • rozliczanie płac pracowników umysłowych i fizycznych (rozdzielnik),
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i terminowe przekazywanie podatku do urzędu skarbowego,
 • sprawozdawczość finansową miesięczną, kwartalną i roczną,
 • opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych i przedstawianie wniosków Dyrektorowi,
 • informowanie, przestrzeganie Dyrektora, w oparciu o analizy, o nieefektywnym działaniu gospodarczym,
 • doradztwo ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych przez Dyrektora,
 • wnioskowanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych,
 • proponowanie środków zaradczych w eliminowaniu przypadkowych zdarzeń,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.