Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Drukuj Udostępnij

Podstawa prawna:
l) art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 20 I O r. o instytutach badawczych (Dz. U. r 96, poz. 618 z późn .zm.) ,
2) art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 11 2, poz. 981 z późn. zm.).
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października I 993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn.zm.)

Nazwa i siedziba sprzedawcy:
Instytut Obróbki Plastycznej
61-1 39 Poznań
ul. Jana Pawła II 14

Miejsce przetargu:
Instytut Obróbki Plastycznej, 61-139 Poznań , ul. Jana Pawła II 14
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwale: Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie sprzedawcy lub mailowo pod adresem inop@inop.poznan.pl w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Osobą prowadzącą przetarg jest: Adam Loesch; tel. nr 61 657 05 55 wew. 555; tel. kom. 601 372 472; e-mail adam.loesch@inop.poznan.pl .
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu przetargu po uprzednim umówieniu się na termin.

Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych:
1. Sprzedawca zamierza zbyć 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Instytut Obróbki Plastycznej Zakład Doświadczalny Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14, KRS nr 000011 6938 co oznacza w praktyce zbycie: zorganizowanej całości przedsiębiorstwa Spółki wraz z oznaczeniem firmy Spółki o brzmieniu Instytut Obróbki Plastycznej Zakład Doświadczalny Sp. z o.o. oraz wszelkich praw przynależnych Spółce , w tym także środków trwałych przedsiębiorstwa Spółki (z zastrzeżeniem , że: bez środków pozostających poza wyceną stanowiącą bazę dla kwoty sprzedaży Spółki – tj. bez materiałów i wyrobów ujawnionych w magazynie Spółki na datę sprzedaży oraz bez wartości zobowiązań bieżących , należnych Spółce od kontrahentów handlowych za sprzedany do daty zbycia Spółki towar).
2. Łączna wartość nominalna sprzedawanych udziałów wynosi 50.000 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium:
1. Cena wywoławcza wynosi: 415.100 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy sto złotych) .
2. Wysokość wadium wynosi: 41.510 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych).

Sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie:
1. Wadium wnosi się przelewem na konto Sprzedawcy nr 84 I 090 1346 0000 0000 3400 0296 podając w tytule przelewu, imię i nazwisko/nazwę potencjalnego oferenta, oraz dopisek „wadium w przetargu na sprzedaż udziałów w INOP Zakład doświadczalny Sp. z o.o.”
2. Wadium na leży wnieść w terminie do 10.01.2017 r.
3. Wniesienie wadium następuje z chwilą uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

Przepadek wadium:
1. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
2. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Zwrot i zaliczenie wadium:
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte. zostanie zwrócone bezpośredni o po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres wiązania ofert:
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie sprzedawcy przy ul Jana Pawła Il 14, 61-139 Poznań lub przesyłając je pocztą lub kurierem na adres: Instytut Obróbki Plastycznej , 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 14 (decyduje data dotarcia przesyłki do adresata).
2. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr I do niniejszego ogłoszeni a, które znajduje si ę na stronie internetowej Instytutu pod adresem www.inop.poznan.pl w zakładce Ogłoszenia.
3. Do oferty należy załączyć:
– dowód wpłaty wadium lub inny dokument potwierdzający wniesienie wadium, w wysokości przewidzianej warunkami przetargu;
– aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu, złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu, umocowanego do takiej czynności – w przypadku, gdy uczestnik będący jednostką organizacyjną nie podlega wpisowi do Krajowego Rej estru Sądowego; z odpisu tego powinno wynikać umocowanie osoby składającej ofertę do występowania w imieniu uczestnika;
– pełnomocnictwo do uczestniczenia w przetargu (jeżeli oferent działa przez pełnomocnika), udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji uczestnika przetargu;
– oświadczenie (opatrzone datą i podpisem), że oferent zapoznał się z warunkami oraz dokumentacją przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń – treść oświadczenia zawiera załącznik nr 1 ;
– oświadczenie (opatrzone datą i podpisem), że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie – treść oświadczenia zawiera załącznik nr I ;
4. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta). a opakowaniu należy umieścić dane oferenta ( nazwę i dokładny adres), oferta w przetargu na sprzedaż udziałów w INOP Zakład doświadczalny Sp. z o.o: oraz zastrzeżenie „Nie otwierać przed dniem 10.01.2017 godz. 10:30.”
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie może być zmieniona ani uzupełniona po terminie j ej złożenia. Oferent jest związany ofertą do daty zakończenia przetargu.
6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sprzedawcy tj. w instytucie Obróbki Plastycznej, 61-139 Poznań. ul. Jana Pawła II 14, w pok. 120. dnia 10.01.2017 r. o godz. 10:30, w obecności oferentów – jeśli oferenci stawią się osobiście.
7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
8. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę,
9. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny łub unieważniony w każdym czasie. Unieważnieni e przetargu nie wymaga uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu .
10. Zbycie przedmiotu niniejszego przetargu nastąpi w drodze zawartej przez strony tj . wyłonionego oferenta i Instytut Obróbki Plastycznej – stosownej urnowy zbycia udziałów, pod warunkiem uzyskania przez Instytut Obróbki Plastycznej zgody Ministra Nadzorującego na zawarcie umowy z uczestnikiem, którego oferta została wybrana.

Drukuj Udostępnij