Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

 1. Zadaniem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w dziedzinie obróbki plastycznej w zakresie technologii obróbki plastycznej (z wyjątkiem przeróbki hutniczej) oraz konstrukcji maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki plastycznej w tym samym zakresie.
 2. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – INOP jest :
  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).
  2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki i ich komercjalizację;
  3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych oraz w dziedzinie biotechnologii i inżynierii medycznej
 3. Do zakresu działania Łukasiewicz – INOP należy:
  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) w szczególności:
   • obróbki plastycznej metali i kompozytów,
   • metalurgii proszków metali i kompozytów,
   • obróbki cieplnej, cieplno-plastycznej stali i innych stopów metali,
   • technologii materiałowych, mikro- i nanotechnologii,
   • tribologii,
   • tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,
   • doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w tym systemów zarządzania;
  2. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii i inżynierii medycznej w zakresie biotechnologii, biotribologii, bioinformatyki i nanobiotechnologii (PKD 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii);
  3. przystosowanie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do praktyki przemysłowej i ich komercjalizację, w tym doradztwo techniczne z zakresu obróbki plastycznej metali (PKD 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne).
 4. W związku z prowadzoną działalnością podstawową Ł-INOP realizuje następujące prace:
  1. upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych dotyczące w szczególności badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów (PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne);
  3. opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
  4. prowadzi działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną oraz patentową w zakresie dokumentacji patentowej i praw autorskich (PKD 69.10.Z – działalność prawnicza);
  5. prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania Instytutu;
  6. prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw, w szczególności poprzez informację naukowo-techniczną, w tym działalność biblioteczną w przedmiocie działania Instytutu (PKD 91.01.A – działalność bibliotek);
  7. opracowuje konstrukcje maszyn specjalnych, urządzeń i narzędzi do obróbki plastycznej metali i kompozytów oraz metalurgii proszków metali i kompozytów wraz z ich automatyzacją i wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby (PKD 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania);
  8. prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
  9. prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi
   i pracami rozwojowymi a szczególności wydaje książki, broszury, ulotki i publikacje, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie (PKD 58.11.Z – wydawanie książek) (PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i innych periodyków);
  10. opracowuje technologie dotyczące przetwarzania odpadów metalowych metodami obróbki plastycznej do dalszego ich zastosowania (PKD 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne).
 5. Łukasiewicz – INOP prowadzi kursy i szkolenia specjalistyczne oraz różne formy kształcenia ustawicznego.
 6. Łukasiewicz – INOP organizuje, prowadzi i uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, (PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów).
 7. Łukasiewicz – INOP prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 2-6, która obejmuje miedzy innymi opracowywanie opinii i ekspertyz oraz świadczenie usług nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych.
 8. Działalność, o której mowa w ust. 7, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 1-6.