Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Dostepna jest także Deklaracja Dostępności.

dr inż. Mikołaj Hauke

Dyrektor
dr inż. Mikołaj Hauke
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 500
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: mikolaj.hauke[at]inop.lukasiewicz.gov.pl

Zakres kompetencji Dyrektora Łukasiewicz – INOP jest zgodny z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 21.03.2019 r. poz. 534).

Dyrektor:

 • ustala plany działalności instytutu,
 • realizuje politykę kadrową,
 • zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych
 • odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu,
 • reprezentuje instytut,
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

Dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w szczególności:

 • prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
  zasady wynagradzania twórców,
 • zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem instytutu a tym instytutem,
 • zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
Jacek Borowski

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
dr inż. Jacek Borowski
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 300
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: jacek.borowski[at]inop.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych zajmuje się i odpowiada za:

 • przygotowanie projektów planów naukowo-badawczych rocznych, wieloletnich i planowania współpracy z zagranicą pod względem merytorycznym i kosztów,
 • wyrażanie opinii o przyjęciu lub odrzuceniu zamówień na prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe,
 • przygotowanie projektów, zatwierdzanie planów naukowo-badawczych poszczególnych zakładów, pracowni i komórek organizacyjnych oraz zatwierdzanie kart tematycznych poszczególnych tematów,
 • zatwierdzanie założeń i akceptowanie sprawozdań końcowych prac naukowo-badawczych, konstrukcyjnych, rozwojowych, doświadczalnych i współpracy z zagranicą,
 • koordynację prac między poszczególnymi zakładami i pracowniami naukowo-badawczymi,
 • przebieg realizacji zadań statutowych i usług badawczych pod względem merytoryczno-formalnym
  i finansowym,
 • dbanie o właściwy poziom krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy realizacji prac,
 • nadzór nad realizacją planu finansowo-gospodarczego w zakresie B+R, pod względem terminowego wykonywania prac i planu kosztów,
 • reprezentowanie Dyrektora Instytutu na zewnątrz w sprawach uzgodnionych z Dyrektorem,
 • konsultowanie prac naukowo-badawczych,
 • kierowanie pracami naukowo-badawczymi,
 • wykonywanie prac jako główny wykonawca,
 • prowadzenie działań komercjalizacyjnych na potrzeby Instytutu.
Rafał Leszczyński

Zastępca Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji
mgr inż. Rafał Leszczyński
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 400
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: rafal.leszczynski[at]inop.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Wdrożeń i Innowacji zajmuje się i odpowiada za:

 • prowadzenie działań marketingowych i komercjalizacyjnych na potrzeby Łukasiewicz – INOP,
 • opracowywanie, przy współpracy z Dyrektorem Łukasiewicz – INOP, strategii oraz planów rozwoju sprzedaży,
 • prowadzenie promocji Instytutu na rynku krajowym i zagranicznym,
 • opracowywanie zestawień realizacji sprzedaży usług, wytworzonych wyrobów i prototypów, a także analiz i ankiet,
 • przyjmowanie zamówień dotyczących usług oraz wytwarzania wyrobów i prototypów, uzgadnianie ich realizacji z zakładami,
 • wykonywanie pod względem formalnym i merytorycznym przyjętych do realizacji usług oraz wytwarzania wyrobów i prototypów,
 • wykonywanie pod względem formalnym i merytorycznym umów w zakresie transferu technologii
  i umów wdrożeniowych z przemysłem krajowym i zagranicznym, know-how, licencyjnych i kontraktów,
 • koordynację oraz nadzór nad właściwym i terminowym wykonywaniem wszystkich prac wchodzących w zakres marketingu, w także wykonania przyjętych do realizacji prac wymienionych w pkt. 5-7,
 • planowanie i koordynowanie pracy podległych komórek organizacyjnych,
 • konsultowanie, kierowanie oraz wykonywanie powierzonych prac jako główny wykonawca,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. przy realizacji prac,
 • reprezentowanie Dyrektora Instytutu na zewnątrz w sprawach uzgodnionych z Dyrektorem.

Główny Księgowy
mgr Anna Skowrońska
tel.: + 48 61 657 05 55 w. 200
fax: + 48 61 657 07 21
e-mail: skowron[at]inop.poznan.pl

Główny Księgowy zajmuje się i odpowiada za:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., organizowanie i doskonalenie obiegu i kontroli dokumentów, bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów, ksiąg i sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
 • rozliczanie płac pracowników umysłowych i fizycznych (rozdzielnik),
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i terminowe przekazywanie podatku do urzędu skarbowego,
 • sprawozdawczość finansową miesięczną, kwartalną i roczną,
 • opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych i przedstawianie wniosków Dyrektorowi,
 • informowanie, przestrzeganie Dyrektora, w oparciu o analizy, o nieefektywnym działaniu gospodarczym,
 • doradztwo ekonomiczne przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych przez Dyrektora,
 • wnioskowanie rozwiązań ekonomiczno-finansowych,
 • proponowanie środków zaradczych w eliminowaniu przypadkowych zdarzeń,
 • przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.