Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Obróbki Plastycznej

Proszę zapoznaj się z naszą Klauzulą Informacyjną.

Korzystanie ze strony oznacza jej akceptację.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.

Drukuj Udostępnij

Tester wysokotemperaturowy do określania współczynnika tarcia materiałów przeznaczonych na elementy trące pracujące w trudnych warunkach eksploatacyjnych wraz z oprogramowaniem i jednostką sterującą dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, przy ul. Jana Pawła II 14.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2013r.

Numer ogłoszenia: 84725 – 2013. Nr sprawy: 04_13.

Termin składania ofert: 07.06.2013r. godzina 10:00.

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 – specyfikacja
4. załącznik nr 2 – formularz ofertowy
5. załącznik nr 3 – wzór umowy  uzupełniony 
6. załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw

W dniu 24.05.2013 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie  dotyczące Załącznika nr 1 – specyfikacja, Parametry techniczne urządzenia – następującej treści:

– Pytanie 1: Czy zamawiający zgodzi się na redukcję obciążenia do 60N?
– Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga by możliwy był pomiar głębokości wytarcia?

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

– Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie zgadza się na redukcje obciążenia.
– Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający wymaga określenia (pomiaru) przemieszczenia, zużycia pary trącej próbki i przeciwpróbki łącznie.

W dniu 28.05.2013 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wzoru umowy o następującej treści:

– Pytanie: Czy dopuszczacie zmiany zapisów umowy:

1. Par. 3. ust.3. „Termin zapłaty stanowi dzień wpływu środków na konto Wykonawcy”

– Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopisanie następującej treści:„Po dokonaniu przelewu Zamawiający prześle faksem na adres  Wykonawcy potwierdzenie przelewu”.

2. Par 4. Wnosimy dopisanie ust. 6 o następującym brzmieniu „W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonym
w par. 3 ust.3 umowy Zamawiający zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki”.

– Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na dopisanie ust. 6 w § 4 o następującej treści:

„6.W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonym w § 3 ust. 2 umowy Zamawiający zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.”

3. Par 5. ust. 4 proponujemy skreślić, bądź uzupełnić do następującego brzmienia „Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których jest mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonanej dostawy, o ile ich realizacja będzie możliwa pod względem technicznym i konstrukcyjnym przedmiotu umowy”.

– Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie proponowanych zmian w § 5 ust. 4 wzoru umowy.

 17.06.2013r. – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Drukuj Udostępnij